Ampara Church Table
Registration No Name of the Church District Divisional Secretariet Pradeshiya saba Gramaseva Division Parish
CA/Batti/16/22/C1 St. Francis Xavier's Church, Thevapuram, Aligambay, Akkaraipattu Ampara Alayadyvembu Alayadyvembu Aligambay Thevapuram, St. Francis Xavier's Church, Aligambay, Akkaraipattu
CA/Batti/16/4/C3 St. Sebastian's Church, Theevukalai, Kolavil, 01 Akkaraipattu Ampara Alayadivembu Alayadivembu Kolavil 01 Akkaraipattu, Our Lady Good Health Church
CA/Batti/16/4/C2 Infant Jesus Church, Akathikulam, Alayadivembu, Akkaraipattu Ampara Alayadivembu Alayadivembu Akathikulam Akkaraipattu, Our Lady Good Health Church
CA/Batti/16/4/C4 Holy Redeemer Church, 40th Mile Post, Sinnamugathuvaram, Akkaraipattu Ampara Alayadivembu Alayadivembu Sinna Mugathauwaram Akkaraipattu, Our Lady Good Health Church
CA/Batti/16/4/C5 St. Anthony's Church, Sinna Mugathuvaram, Akkaraipattu Ampara Alayadivembu Alayadivembu Sinna Mugathauwaram Akkaraipattu, Our Lady Good Health Church
CA/Batti/16/4/C1 Our Lady Good Health Church, Akkaraipattu 8/1 Ampara Alayadivembu Alayadivembu Akkaraipattu 8/1 Akkaraipattu, Our Lady Good Health Church
CA/Batti/16/3/C2 St. Anthony's Church & Calvary, Ampara Mission, Hingurana Ampara Damana Damana Koralawa Ampara, St. Ignatius Church
CA/Batti/16/3/C1 St. Ignatius Church, Ampara Ampara Ampara Town Council , Ampara Thissapura Ampara, St. Ignatius Church
CA/Batti/16/9/C1 Sacred Heart Church, Bank of Ceylon Road, Kalmunai Ampara Kalmunai Tamil Division Kalmunai Kalmunai 2 Kalmunai, Sacred Heart Church
CA/Batti/16/9/C2 Annai Velankanni Church, Udayar Road, Kalmunai -2 Ampara Kalmunai Tamil Division Kalmunai Kalmunai 02B Kalmunai, Sacred Heart Church
CA/Batti/16/9/C3 Infant Jesus Church, Akkaraipattu Road, Karaithivu Ampara Karaithivu Karaithivu Karaithivu Kalmunai, Sacred Heart Church
CA/Batti/16/9/C4 St. Anthony's Church, Pandiruppu - 2 Ampara Kalmunai Tamil Division Kalmunai Pandiruppu 2A Kalmunai, Sacred Heart Church
CA/Batti/16/9/C5 St. Anthony's Church, Flory Road, Manalchenai, Kalmunai Ampara Kalmunai Tamil Division Kalmunai Kalmunai -1 Kalmunai, Sacred Heart Church
CA/Batti/16/17/C1 Holy Cross Church, Sorrikalmunai, Sammanthurai Ampara Navithanveli Navithanveli Sorikalmunai 01 Sorrikalmunai, Holy Cross Shrine
CA/Batti/16/17/C2 St. Anthony's Church, Main Road, 06th Colony, Sorrikalmunai Ampara Navithanveli Navithanveli Sorikalmunai 03 Sorrikalmunai, Holy Cross Shrine
CA/Batti/16/17/C4 Christ the King Church, 08th Cross Hidjira Road, Sammanthurai Ampara Samanthurai Sammanthurai Maddakalappy Tharavai -02 Sorrikalmunai, Holy Cross Shrine
CA/Batti/16/17/C3 Sinna Madu Matha Church, 04th Colony, Central Camp 01 Ampara Navithanveli Navithanveli Central Camp Sorrikalmunai, Holy Cross Shrine
CA/Batti/16/23/C3 Infant Jesus Church, Thandiyadi Ampara Thirukkovil Thampilivil, Thirukovil Thandiyadi Thirukovil, St. Joseph's Church
CA/Batti/16/23/C5 Our Lady of Perpetual Help Church, Thandiyadi, Thirukkovil Ampara Thanga Velaguthpurei Thirukkovil Thanga Velaguthpurei Thirukovil, St. Joseph's Church
CA/Batti/16/23/C4 St. Michael's Church, Komari Ampara Pottuvil Pottuvil Komari 01 Thirukovil, St. Joseph's Church
CA/Batti/16/23/C1 St. Joseph's Church, Thirukovil Ampara Thirukovil Thampilivil, Thirukovil Thirukovil 03 Thirukovil, St. Joseph's Church
CA/Batti/16/23/C2 St. Anthony's Church, Pottuvil Ampara Pottuvil Pottuvil Pottuvil 03 Thirukovil, St. Joseph's Church